Tim-Elec Oy

Vah­vuu­te­na 50 vuo­den koke­mus sähköalalta
Ota yhteyt­tä

Tim-Elec Oy on perustettu 2018. Vahvuutemme on 50 vuoden kokemus sähköalalta.

Palvelut

Sähkösuunnittelu

Teem­me säh­kö­suun­nit­te­lua niin kodin raken­ta­mi­seen ja remon­toin­tiin kuin yri­tys­ten, talo­yh­tiöi­den sekä maa­ta­lou­den tar­pei­siin.

Sähköurakointi

Tar­joam­me osaa­vaa ja nyky­ai­kais­ta säh­kö­ura­koin­tia kai­ken­lai­siin koh­tei­siin. Hoi­dam­me säh­kö­ura­kat alus­ta lop­puun saak­ka kustannustehokkaasti

Kuntoarvio

Säh­kö­lait­teis­ton kun­toa ja tek­nis­tä toi­mi­vuut­ta arvioi­daan koh­de­käyn­nin aika­na ais­tin varai­ses­ti ainei­ta tai raken­tei­ta rik­ko­mat­ta. Kun­toar­vios­sa ote­taan kan­taa säh­kö­jär­jes­tel­mien tek­ni­seen käyttöikään.

Lämpökuvaus

Tim-Elec Oy on päte­vöi­ty­nyt LK 1 läm­pö­ku­vaa­ja. Säh­kö­jär­jes­tel­mien läm­pö­ku­vaus tuli­si suo­rit­taa aina nii­den käyt­töön­o­ton yhtey­des­sä siten, että se on kui­ten­kin jo kuormitettuna

Yhteystiedot