kuntoarvio

Kuntoarvio

Säh­kö­lait­teis­ton kun­toa ja tek­nis­tä toi­mi­vuut­ta arvioi­daan koh­de­käyn­nin aika­na ais­tin varai­ses­ti ainei­ta tai raken­tei­ta rik­ko­mat­ta. Rapor­tis­sa voi­daan ehdot­taa jär­jes­tel­mien tar­kem­pia tut­ki­muk­sia mit­taa­mal­la. Kun­toar­vios­sa ote­taan huo­mioon säh­kö­jär­jes­tel­mien tek­ni­nen käyt­töi­kä, joka on noin 30-35 vuot­ta. Tie­to­jä­jes­tel­mis­sä ja raken­nusau­to­maa­tios­sa tek­ni­nen käyt­töi­kä on noin 10-15 vuotta.

Kun­toar­vios­ta laa­di­taan raport­ti sekä pit­kän täh­täi­men suun­ni­tel­ma (PTS-suun­ni­tel­ma), jos­sa esi­te­tään kun­nos­sa­pi­to­toi­men­pi­teet kus­tan­nusar­vioi­neen 10 vuo­del­le. Rapor­tis­sa anne­taan myös ohjeet kii­reel­li­ses­ti suo­ri­tet­ta­vil­le toimenpiteille.

Säh­kö­tek­ni­nen kun­toar­vio voi kat­taa laa­jas­ti kiin­teis­tön säh­kö­tek­ni­set jär­jes­tel­mät tai arvio voi­daan koh­dis­taa vain halut­tui­hin järjestelmiin.

Raport­ti antaa kiin­teis­tön yllä­pi­dos­ta vas­taa­vil­le hyvät läh­tö­tie­dot yllä­pi­to­kus­tan­nus­ten bud­je­toin­tia varten

Kuntoarvioita 2014-2023

  • Ikaa­lis­ten kau­pun­ki muu­ta­ma koulu
  • Iitin Vuo­kra­ta­lot Oy usei­ta kiinteistöjä
  • Lah­den Talot usei­ta kohteita
  • Sei­nä­joen Oikeustalo
  • Kou­lu­tus­kes­kus Sal­paus usei­ta kohteita
  • Lah­den Kansantalo
  • As Oy Harjuhaapa

Kiinnostuitko palveluistamme?