sähkösuunnittelu

Laa­du­kas­ta säh­kö­suun­nit­te­lua omiin tar­pei­sii­si sopivasti

Oletko aikeissa uusia yrityksesi tiloja, tarvitseeko taloyhtiösi sähkösaneerausta, tai suunnitteletko omakotitalon rakentamista? Silloin sinun kannattaa varmistaa, että rakennuksen käyttömukavuus otetaan huomioon panostamalla sähkösuunnitteluun. Me Tim-Elecillä teemme sähkösuunnittelua Etelä-Suomessa sekä yritysten, taloyhtiöiden ja maatalouden että kodinrakennuksen ja -remontoinnin tarpeisiin.

Onnis­tu­nees­ti toteu­tet­tu säh­kö­jär­jes­tel­mä vai­kut­taa huo­mat­ta­vas­ti raken­nuk­sen käyt­tö­mu­ka­vuu­teen, ja sik­si sen suun­nit­te­lu on olen­nai­nen vai­he raken­ta­mi­ses­sa tai remon­tis­sa. Sil­lä on mer­ki­tys­tä myös raken­nuk­sen ener­gia­te­hok­kuu­den kan­nal­ta, ja usein koko raken­nuk­sen arvo voi nous­ta laa­duk­kaan säh­kö­suun­nit­te­lun ansios­ta. Sik­si säh­kö­suun­nit­te­lu kan­nat­taa aina jät­tää alan asian­tun­ti­joi­den hoidettavaksi.

Kos­ka jokai­sen käyt­tä­jän ja tilan tar­peet ovat eri­lai­set, aloi­tam­me suun­nit­te­lun kar­toit­ta­mal­la jokai­sen asiak­kaam­me tar­peet tar­kas­ti. Kysy meil­tä lisää säh­kö­suun­nit­te­lus­ta, niin voim­me aloit­taa suun­nit­te­le­maan sinun näköis­tä­si sähköjärjestelmää.

Taidokas sähkösuunnittelu tuo käyttömukavuutta

Tim-Elecin säh­kö­suun­ni­tel­miin kuu­lu­vat kaik­ki tek­ni­set rat­kai­sut ja toi­min­not niin raken­nuk­sen ulko- kuin sisä­puo­lel­la­kin. Kun annat asian­tun­te­vien ammat­ti­lais­ten hoi­taa säh­kö­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­sen, voit olla rau­hal­li­sin mie­lin, sil­lä huo­mioim­me taa­tus­ti niin tur­val­li­suu­den, käy­tän­nöl­li­syy­den, ener­gia­te­hok­kuu­den, tur­val­li­suu­den kuin säh­kö­suun­nit­te­lua kos­ke­vat määräyksetkin.

Voim­me vah­van asian­tun­ti­juu­tem­me avul­la taa­ta, että teke­mäm­me säh­kö­suun­ni­tel­mat ja nii­den perus­teel­la toteu­tet­ta­vat säh­kö­jär­jes­tel­mät sopi­vat yhteen myös esi­mer­kik­si sisus­tuk­seen ja raken­nuk­sen ulko­nä­köön liit­ty­vien näke­mys­te­si kanssa.

Jot­ta raken­nuk­seen voi­daan luo­da mah­dol­li­sim­man toi­mi­va, talou­del­li­nen ja käy­tän­nöl­li­nen säh­kö­jär­jes­tel­mä, se on jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa opti­moi­ta­va käyt­tä­jän toi­vei­den mukaan. Säh­kö­suun­nit­te­lun avul­la voi­daan­kin saa­da aikaan muka­va ja käyt­tä­jäys­tä­väl­li­nen koko­nai­suus, joka kes­tää aikaa: sopi­vil­la säh­kö­jär­jes­tel­män puit­teil­la on suu­ri mer­ki­tys sii­hen, miten hyvin tilas­sa tul­laan viih­ty­mään seu­raa­vat vuosikymmenet.

Sähkösuunnittelua 2012-2023

 • Pal­ve­lu­ta­lo Pääs­ky­lä Orimattila
 • Pal­ve­lu­ta­lo Avain­sää­tiö Heinola
 • Vero­hal­lin­non toi­mi­ti­lat Kouvola
 • Meri­var­tio­ase­ma Haapasaari
 • Paloil­moi­tin Museo­vi­ras­to Orimattila
 • Pien­hoi­to­ko­ti Lahti
 • Ravin­to­la Sieväs
 • Ravin­to­la Metro
 • Rus­kon Beto­ni Tuotantolaitos
 • Veis­to Oy Hitsaamohalli
 • Puus­tel­li-Myy­mä­lät: Lap­peen­ran­ta, Tam­mis­to, Kuo­pio, Hyvin­kää ja Oulu
 • Majoi­tus­ra­ken­nus Woi­kos­ki Oy
 • Hevostalli/hoitola Woi­kos­ki Oy
 • Päi­jät-Hämeen Kes­kus­sai­raa­la pää­kes­kus ja jake­lu-verk­ko/­sa­nee­raus

Sekä usei­ta lin­ja­sa­nee­raus suunnitelmia

Sähkösuunnittelu sujuu sulavasti yhteistyössä

Jot­ta säh­kö­suun­nit­te­lul­la saa­daan aikaan onnis­tu­nut lop­pu­tu­los, läh­dem­me joka ker­ta liik­keel­le kar­toit­ta­mal­la asiak­kaan tar­peet ja toi­veet raken­nuk­sen säh­kö­jär­jes­tel­män suh­teen. Tar­kan kar­toi­tuk­sen avul­la voim­me var­mis­taa, että säh­kö­suun­nit­te­lul­la pys­ty­tään luo­maan säh­kö­jär­jes­tel­mä, joka vas­taa käyt­tä­jien­sä toi­vei­siin niin hyvin kuin mahdollista.

Kun olem­me kes­kus­tel­leet asiak­kaan toi­veis­ta, annam­me niis­tä asian­tun­te­van mie­li­pi­teem­me, jot­ta asia­kas voi olla var­ma sii­tä, että säh­kö­suun­ni­tel­ma laa­di­taan hänen bud­jet­tiin­sa sopi­vak­si, ja että sii­nä ote­taan huo­mioon myös kaik­ki tar­peel­li­set mää­räyk­set. Näin pys­tym­me raken­ta­maan säh­kö­suun­ni­tel­man, joka on sopi­vas­sa tasa­pai­nos­sa niin mää­räys­ten, asiak­kaan omien toi­vei­den kuin talou­del­li­suu­den­kin osalta.

Ota mei­hin yhteyt­tä, niin kes­kus­tel­laan sinul­le sopi­vas­ta sähkösuunnittelusta.

Rakennuksen tarpeiden pohdinta

Joi­ta­kin asioi­ta voit halu­tes­sa­si itse­kin miet­tiä etu­kä­teen, vaik­ka Tim-Elec ottaa­kin vas­tuun säh­kö­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­ses­ta. Voit aloit­taa har­kit­se­mal­la sitä, mis­sä eri pai­kois­sa säh­kö­pis­tei­tä mie­les­tä­si tarvitaan.

Jos säh­kö­suun­ni­tel­maa laa­di­taan asun­toa var­ten, voit poh­tia esi­mer­kik­si sitä, mis­sä on sopi­va paik­ka tele­vi­siol­le, mis­sä koh­taa keit­tiön tasoa asuk­kaat voi­si­vat käyt­tää säh­kö­vat­kain­ta tai lada­ta puhe­lin­ta, ja mis­sä voi­si olla käte­vä paik­ka mik­ro­aal­to­uu­nil­le. Myös valai­si­met ja tar­peet nii­den käy­töl­le täy­tyy ottaa huo­mioon täs­sä vai­hees­sa, sil­lä muu­toin val­miis­sa kodis­sa oli­si ikä­vä huo­ma­ta, että valai­si­mia ei ole­kaan sijoi­tel­tu toi­mi­val­la tavalla.

Jos olet suun­ni­tel­lut asun­toon esi­mer­kik­si jota­kin eri­tyi­sel­lä taval­la ase­tel­ta­vaa valai­sin­ko­ko­nai­suut­ta, myös sii­tä kan­nat­taa mai­ni­ta meil­le säh­kö­suun­ni­tel­man laa­din­ta­vai­hees­sa, sil­lä on tär­ke­ää var­mis­taa, että säh­kö­suun­ni­tel­ma on toteu­tet­tu sitä sil­mäl­lä pitäen.

Jos säh­kö­suun­ni­tel­maa ei ole alus­ta asti teh­ty huo­lel­li­ses­ti, sen vir­heet huo­ma­taan luul­ta­vas­ti vas­ta raken­nus­vai­hees­sa. Tämä voi joh­taa huo­mat­ta­viin lisä­kus­tan­nuk­siin, sil­lä raken­tei­ta saa­te­taan jou­tua pur­ka­maan, jot­ta säh­kö­jär­jes­tel­mään saa­daan teh­tyä tar­vit­ta­vat muu­tok­set. Tämä ris­ki on help­po vält­tää hyö­dyn­tä­mäl­lä ammat­ti­lais­ten apua säh­kö­suun­ni­tel­man teossa

Jos säh­kö­suun­ni­tel­maa laa­di­taan uudis­ra­ken­nus­ta var­ten, on tär­ke­ää muis­taa, että säh­kö­suun­ni­tel­maa tar­vi­taan jo raken­nus­lu­pa­vai­hees­sa.
Kysy meil­tä lisää talo­yh­tiöi­den ja mui­den asuin­ra­ken­nus­ten sähkösuunnittelusta.

Sähkösuunnittelu

Hyvin laadittu työtilojen sähkösuunnitelma tekee työskentelystä mukavaa

Jos yri­tyk­se­si työs­ken­te­ly­ti­loi­hin on tulos­sa remont­ti, säh­kö­suun­nit­te­luun kan­nat­taa panos­taa, kos­ka sil­lä voi­daan vai­kut­taa työn­te­ki­jöi­den viih­ty­vyy­teen huo­mat­ta­vas­ti. Nyky­ai­kai­ses­sa toi­mis­toar­jes­sa eri­lai­set tie­to­ko­neet ja muu elekt­ro­niik­ka ovat useim­pien pää­asial­li­sia työ­vä­li­nei­tä, ja myös puhe­li­men ja kuu­lok­kei­den lataa­mi­sel­le täy­tyy olla run­saas­ti tilaa, jot­ta työt eivät kes­key­dy tek­ni­sis­tä syistä.

Työ­pis­tei­den riit­tä­vä ja asian­mu­kai­nen valais­tus on eri­tyi­sen tär­ke­ää, jot­ta työn­te­ki­jöi­den sil­mät rasit­tui­si­vat mah­dol­li­sim­man vähän. Siten säh­kö­suun­nit­te­lul­la voi­daan vai­kut­taa moni­puo­li­ses­ti myös työ­olo­suh­tei­den laa­tuun, teh­tiin­pä työ­pai­kal­la sit­ten tark­kaa käsi­työ­tä tai tekstinkäsittelyä.

Kiinnostuitko palveluistamme?